Popularne formy gwarancji przetargowych

Gwarancje kontraktowe w biznesie należą do powszechnie stosowanych zabezpieczeń. Rozwiązanie to jest korzystne zarówno dla podmiotu, któremu gwarancja jest udzielana, jak i dla jej beneficjenta. Specyfika gwarancji kontraktowych sprawia, iż mogą być stosowane w wielu różnych przypadkach. W jakich?

Gwarancja należytego wykonania umowy

Typowym przykładem gwarancji przetargowych jest gwarancja należytego wykonania umowy. Jest ona udzielana zawsze na wniosek przedsiębiorcy wygrywającego przetarg, który zabezpieczony został uprzednio gwarancją KUKE. Przedsiębiorca taki ma obowiązek przedstawić posiadane zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja należytego wykonania umowy stanowi zobowiązanie, jakie bierze na siebie gwarant, iż wskazana w gwarancji kwota zostanie wypłacona jej beneficjentowi, jeśli tylko podmiot objęty gwarancją nie wykona prawidłowo podpisanego kontraktu lub jeśli odmówi naprawienia powstałych podczas jego wypełniania szkód.

Gwarancje przetargowe

Gwarancje przetargowe

Gwarancja przetargowa wadialna

Kolejną gwarancją kontraktową stosowaną często w biznesie jest gwarancja wadium. Rozwiązanie to daje przedsiębiorcy możliwość brania udziału w przetargu bez konieczności angażowania własnych (nierzadko bardzo dużych) środków finansowych. Gwarancja przetargowa wadialna jest sposobem na zastąpienie typowego dla przetargów wadium gotówkowego wpłacanego na konto podmiotu, który przetarg ten organizował. Jest to forma poręczenia mająca na celu odciążenie przedsiębiorstwa biorącego udział w przetargu i jednocześnie zapewnienie, że po wygranej wywiąże się on z warunków umowy lub na konto jego kontrahenta trafi wskazana w umowie przetargu kwota.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

W przypadku dużych inwestycji niepoprzedzonych przetargiem często podmiot zlecający wymaga od wykonawcy gwarancji usunięcia wad i usterek. Ta forma gwarancji ubezpieczeniowej ma na celu uzyskanie zapewnienia, iż wszelkie ewentualne usterki zostaną naprawione przez wykonawcę lub też koszty ich naprawy pokryje suma uzyskana z gwarancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *