Jakie są formalne wytyczne do napisania pracy doktorskiej?

Zdobycie stopnia naukowego doktora wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnych, a także przygotowaniem rozprawy doktorskiej, która również musi spełniać pewne warunki.

Formalne wymagania oraz tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich

Najważniejsze postanowienia zawarte są w ustawie z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zgodnie z zapisem w ustawie, stopień naukowy doktora nadawany jest osobie, która ubiega się o taki stopień w drodze wszczętego na własny wniosek przewodu.
Jakie zatem warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o stopień doktora?

  • Musi posiadać stopień zawodowy magistra;
  • Zdane egzaminy doktorskie;
  • Musi napisać, przedstawić i obronić pracę doktorską.

Prace doktorskie przygotowuje się pod opieką promotora. Zadaniem piszącego taką pracę, jest wykazanie się ogólną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością rozwiązania problemu naukowego. Doktorant musi dowieść, że potrafi samodzielnie prowadzić pracę naukową.

prace doktorskie

Prace doktorskie i zasady ich przygotowania

Kandydaci do stopnia naukowego wykonują swoje prace doktorskie samodzielnie, przy pewnym wsparciu promotora, który czuwa nad kolejnymi etapami powstającej rozprawy, sprawdzając czy spełnia ona wymagania formalne. Z promotorem warto również omówić zalecenia edytorskie.
Każda praca doktorska składa się z następujących części:

  • strona tytułowa, a w niej, poza tytułem, informacja o uczelni, imię i nazwisko doktoranta i promotora oraz miejscowość i rok;
  • szczegółowy spis treści;
  • alfabetyczny wykaz skrótów;
  • wprowadzenie;
  • część merytoryczna;
  • wnioski końcowe;
  • literatura i inne źródła.

Ze względu na znaczną objętość pracy doktorskiej oraz konieczność zgromadzenia ogromnej ilości źródeł, bardzo ważna jest systematyczność w czasie jej przygotowywania. To warunek, którego spełnienie ułatwi pisanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *